پرش به محتوای اصلی

83 درس‌ها

توانبخشی كودكان با نیازهای ویژه
روانشناسی و مشاوره
پیش نمایش درس

استاد: مریم توكلی

توانبخشی كودكان با نیازهای ویژه

توان بخشی، بازپروری و درمان کودکان با نیازهای ویژه از طریق : آشنایی با استعدادها و توانمندی های این کودکان و راههای کنترل معلولیت و روش های پیشگیری و تغییر نگرش ناکارآمد نسبت به این کودکان و ایجاد نگرش مثبت در سطوح مختلف جامعه.

روانشناسی كودكان با نیازهای ویژه 1 گروه 2
روانشناسی و مشاوره
پیش نمایش درس

استاد: مریم توكلی

روانشناسی كودكان با نیازهای ویژه 1 گروه 2

توان مندسازی دانشجویان در ارزیابی، تشخیص و طبقه بندی و آسیب شناسی کودکان دارای انواع آسیب ها و معلولیت ها ، اختلالات یادگیری، رفتاری، گفتاری و آشنایی با ویژگی های شخصیتی و هیجانی این کودکان.

روانشناسی كودكان با نیازهای ویژه 1 گروه 1
روانشناسی و مشاوره
پیش نمایش درس

استاد: مریم توكلی

روانشناسی كودكان با نیازهای ویژه 1 گروه 1

توان مندسازی دانشجویان در ارزیابی، تشخیص و طبقه بندی و آسیب شناسی کودکان دارای انواع آسیب ها و معلولیت ها ، اختلالات یادگیری، رفتاری، گفتاری و آشنایی با ویژگی های شخصیتی و هیجانی این کودکان.